CHANGE 4 HEALTH “ก ข ค ง เปลี่ยนก่อนป่วย”

  • 464 Views
  • 26 ธันวาคม 61

คอลัมน์ 108 ไอเดียเจ๋ง

ตัวเลขกว่า 14 ล้านคนในไทยป่วยด้วยกลุ่มโรค NCDs เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง โรคถุงลมโป่งพอง ฯลฯ โรคเหล่านี้ทุกโรค เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ล้วนรักษาไม่หายขาด สูญเสียสุขภาวะของคนไทยในปัจจุบัน สาเหตุของโรคเหล่านี้คือ พฤติกรรมที่ทำลายสุขภาพของคน 4 อย่างได้แก่ การสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า ไม่ออกกำลังกาย และสุดท้ายรับประทานอาหารไม่ถูกต้อง

รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา ประธานโครงการ “เปลี่ยนก่อนป่วย” (CHANGE 4 HEALTH) จากเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ กล่าวว่า การเปลี่ยนตนเองทั้ง 4 ประการ ตามแนวคิด ก ข ค ง นั้นใช้ได้ผลดีมาก ยิ่งเริ่มเร็วก็ได้ผลเร็ว และสามารถใช้ได้ผลดีทั้งสำหรับผู้ที่ยังไม่เกิดโรค และผู้ป่วยกลุ่มโรค NCDs ยิ่งทำให้การควบคุมโรคได้ดีขึ้น และง่ายขึ้น โดยแนวคิด ก ข ค ง นั้นประกอบด้วย ก – กินน้อย อ่อนหวาน มันน้อย ถอยเค็ม ข – ขยับบ่อยๆ เปลี่ยนทุกอิริยาบถเป็นการออกกำลังกายทั้ง กวาด แกว่ง เดิน วิ่ง ว่าย ขยับ หายใจ ฯลฯ ค – คลายเหล้า ดื่มน้อย ถอยปริมาณ รู้ว่างเว้น เน้นประมาณตน ง – งดบุหรี่ เตรียมวัน เตรียมวาจา เตรียมอุปกรณ์ ตั้งใจลงมือทำ

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผอ.ศูนย์คุณธรรม(องค์กรมหาชน) ซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขากุมารเวชกรรม กุมารแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์วัยรุ่น สำหรับการเลิกบุหรี่สไตล์หมอเดว ต้องเลิกสูบแบบ “ระบบนิเวศ” คือ เริ่มต้นจากที่บ้าน กำลังใจจากคนที่บ้าน ต้องไม่สูบบุหรี่ในบ้าน เพราะอาจเกิดพฤติกรรมเลียนแบบของเด็กซึ่งทำให้เด็กมีโอกาสติดบุหรี่ในอนาคต ส่วนในชุมชน ต้องจำกัดพื้นที่สูบบุหรี่ให้น้อยที่สุด โดยใช้มาตรการทางกฎหมายเข้มงวด และสร้างความตระหนัก รณรงค์อย่างต่อเนื่องในชุมชน ทุกคน ทุกเครือข่าย มีส่วน ชุมชน ปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน ที่ทำงาน โดยประกาศให้ทุกคนรู้ว่าจะเลิกสูบบุหรี่ เพื่อนร่วมงานต่างให้กำลังใจ และเตือนสติอยู่เสมอ จิตใจต้องนิ่ง มีพลังบวก ใน 6 เดือนแรก ของการเลิกสูบบุหรี่ สิ่งสำคัญที่สุดคือกำลังใจของคนในระบบนิเวศ คือ บ้าน ชุมชน ที่ทำงาน ถึงเวลาหรือยังที่จะเปลี่ยนตัวเอง เพื่อเปลี่ยนสุขภาพของคุณและคนที่คุณรัก “ก ข ค ง เปลี่ยนก่อนป่วย (CHANGE 4 HEALTH)”

ข้อมูลโดย สุขฏิพจน์ พรศรี กองบรรณาธิการ Smartonline 

วันที่ 26 ธันวาคม 2561