โอกาสดีๆ ปีใหม่นี้ เลิกสูบบุหรี่

  • 160 Views
  • 2 มกราคม 62

คอลัมน์เก็บมาฝาก 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นตำลที่อยู่ในเขตตำบลแม่สา ในปี พ.ศ.2474 แยกออกมาตั้งเป็นตำบลดอนแก้ว โดยใช้บ้านดอนแก้วเป็ฯหมู่บ้านหลัก เพราะเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนที่ดินเป็นเนินสูงกว่าหมู่บ้านอื่น และเพื่อเป็นศิริมงคล โบราณถือว่า แก้ว แหวน เงินทอง เป็นสิ่งที่ดีงาม จึงเรียกมาจนปัจจุบัน 

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว คือ "ดอนแก้ว ตำบลแห่งสุขภาวะ" หมายถึงตำบลที่มีสุขภาวะดีครบทั้งสี่ด้าน ได้แก่ กายจิต สังคม และปัญญา อันได้แก่ 

- สุขภาวะทางกาย หมายถึง การมีร่างกายทีี่สมบูรณ์แข็งแรง มีเศรษฐกิจพอเพียง มีสิ่งแวดล้อมดี ไม่มีอุบัติภัย เป็นต้น 

- สุขภาวะทางจิต หมายถึง จิตใจที่เป็นสุข ผ่อนคลาย ไม่เครียด คล่องแคล่ว มีความเมตตา กรุณา มีสติ มีสมาธิ เป็นต้น 

- สุขภาวะทางสังคม หมายถึง การอยู่ร่วมกันด้วยดี ในครอบครัว ในชุมชน ในที่ทำงาน ในสังคม ในโลกซึ่งรวมถึงการมีบริการทางสังคมที่ดี มีความสามัคคีในชุมชน และมีสันติภาพ เป็นต้น 

- สุขภาวะทางปัญญา (จิตวิญญาณ) หมายถึง ความสุขอันประเสริฐที่เกิดจากมีจิตใจสูง เข้าถึงความจริงทั้งหมด ลดละความเห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและชุมชน มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีจิตสาธารณะหรือจิตอาสา เพื่อช่วยเหลือชุมชน สังคม รวมถึงประเทศชาติ เป็นต้น 

นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายกเทศมนตรีเมืองดอนแก้ว  เป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาวะด้วยการเลิกสูบบุหรี่ โดยได้เปิดเผยว่า "เมื่อก่อนสูบบุหรี่วันละ 2 ซอง ด้วยหน้าที่การงานเป็นนักเขียนแบบ เคยเลิกแล้วก็กลับมาสูบ พอกลับมาสูบใหม่ ก็เกิดอาการไอ "จึงใช้วิธีหักดิบ" เพราะฉะนั้นการทำงานเรื่องการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ใช้จากประสบการณ์ชีวิตตัวเองล้วนๆ ลด ละ เลิก เราเห็นเด็กอายุ 9 ขวบสูบ ทั้งยาและบุหรี่ เป็นเด็กในละแวก อบต.นี่แหล่ะ การลดจุดขาย จะช่วยให้จำนวนคนสูบได้ดีที่สุด ผมจึงสนับสนุนเต็มที่กับกฎหมายนี้ และพยายามทำให้ร้านค้าในชุมชน งดขายบุหรี่ให้กับเด็ก ณ ปัจจุบันมีทั้งหมด 8 ร้าน และจะรณรงค์ต่อไป เพื่อดอนแก้วปลอดบุหรี่" 

ข้อมูลโดย สุขสันต์​ เสลานนท์ กองบรรณาธิการ Smartonline 

วันที่ 2 มกราคม 2561