“โพลเด็ก” เผย เด็กและวัยรุ่นเข้าใจผิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ธรรมดาได้

  • 226 Views
  • 14 มกราคม 62

คอลัมน์ เก็บมาฝาก

นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท) ในฐานะหัวหน้าศูนย์สำรวจความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนฯ หรือ Youth Poll เปิดเผยว่า “การสำรวจนี้มีจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้รัฐบาลเห็นปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นและเพื่อให้รับรู้ถึงเสียงของเด็กและเยาวชนที่ไม่สนับสนุนให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่ถูกฎหมาย เนื่องจากผู้ที่ได้รับประโยชน์ในเรื่องดังกล่าวจะเป็นอุตสาหกรรมยาสูบ มากกว่าผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนกลายจะเป็นกลุ่มลูกค้าคนสำคัญของธุรกิจยาสูบ

ผลการสำรวจในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเด็กและเยาวชน จำนวน 1,647 คน จากทั่วประเทศ ที่มีอายุระหว่าง 15 - 25 ปี โดยมีเด็กและเยาวชน ร้อยละ 39.8 มีความเข้าใจว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเลิกบุหรี่แบบธรรมดาได้ และร้อยละ 76.9 ได้รับข้อมูลที่บิดเบือนจากสื่อสังคมออนไลน์ นอกจากนี้การสำรวจยังพบอีกด้วยว่า มีผู้ประกอบการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งผิดกฎหมายในประเทศไทยในสถานที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมาก พบว่า มีการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ร้อยละ 80.8 ตลาดนัดกลางคืน ร้อยละ 39.2 และเพื่อนหรือคนใกล้ชิดถึงร้อยละ 31.30  มีเด็กและเยาวชนเพียงร้อยละ 16.8 เท่านั้นที่สนับสนุนให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ถูกกฎหมาย

ผลจากการสำรวจครั้งนี้จึงเห็นได้ชัดว่า “เด็กและเยาวชน” ยังไม่สนับสนุนให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย เนื่องจากยังไม่มีผลการรับรองหรืองานวิจัยใด ๆ บนโลกใบนี้ชี้ชัดว่า “บุหรี่ไฟฟ้ามีความปลอดภัย 100%” และช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่ธรรมดาได้ รัฐบาลจึงไม่จำเป็นต้องมีการปรับแก้ไขกฎหมายใด ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจยาสูบที่ทำร้ายสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทย

ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และรองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “ปัจจุบันบุหรี่ไฟฟ้าแพร่หลายเป็นอย่างมากเพราะสามารถเข้าถึงเด็กและเยาวชนได้ทุกกลุ่ม โดยอาศัยรูปลักษณ์ที่มีความทันสมัย และความเข้าใจผิดของเด็กว่าไม่มีโทษหรือไม่ก่อให้เกิดการเสพติดแบบบุหรี่มวนทั่ว ๆ ไป ซึ่งข้อเท็จจริงบุหรี่ไฟฟ้ามีส่วนผสมหลักเป็นนิโคตินที่มีปริมาณมากกว่าบุหรี่แบบมวน ส่งผลทันทีต่อการทำงานของร่างกาย กระตุ้นหัวใจให้เต้นแรงขึ้น เกิดการเผาผลาญที่ผิดปกติ และนิโคตินยังมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์สมองอีกด้วย”

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เผยว่า การระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในหมู่เยาวชนเป็นปัญหาใหญ่ของเกือบทุกประเทศทั่วโลก เนื่องจากเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่ดึงดูดเยาวชนทั้งรูปแบบผลิตภัณฑ์และการตลาด ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในอเมริกา คือ มีเยาวชนติดบุหรี่ไฟฟ้า 3.6 ล้านคน เพิ่มเติมจากเยาวชนที่สูบบุหรี่ธรรมดา และวงการแพทย์ในอเมริกายังไม่รู้ว่าจะช่วยเยาวชนเหล่านี้เลิกสูบบุหรี่ไฟฟ้าได้อย่างไร เพราะบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเสพติดนิโคติน สารตัวเดียวกันกับที่ทำให้คนเสพติดบุหรี่เลิกยากมาก

ข้อมูลโดย พชรพรรษ์ ประจวบลาภ ประธานสถาบันยุวทัศน์กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 14 มกราคม 2562