จะสร้างจิตสำนึก ไม่สูบบุหรี่ในภัตตาคาร ได้อย่างไร?

  • 123 Views
  • 18 มกราคม 62

คอลัมน์ เก็บมาฝาก

"เราจะช่วยสังคมไทยของเราให้สะอาดปลอดภัย มีจิตสำนึกของการเป็นพลเมืองดี ช่วยดูแลผู้คนในสังคมไทยเราให้มีความผาสุขมากกว่านี้กันต่อไปอย่างไร?....จะปรับทัศนคติ เจตคติ และจิตวิญญาณ การรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมให้เจริญย่ิงขึ้นได้อย่างไรหนอ" ....

ตั้งแต่เริ่มทำงานรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ เราก็ตั้งเป้าหมายว่า จะเชิญชวนคนไทยช่วยกัน "สร้างค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่" โดยเฉพาะในที่สาธารณะ อาจารย์ผู้ใหญ่แนะนำว่าตามหลักแล้ว "ค่านิยมในสังคมจะเป็นตัวกำกับพฤติกรรมของคนในสังคม" เดี๋ยวนี้คนสูบบุหรี่ส่วนใหญ่เขาจะไม่สูบในที่สาธารณะกันแล้ว 

เคยมีรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ.2550 เปรียบเทียบผลการสัมภาษณ์ผู้สูบบุหรี่ในประเทศต่าง ๆ ถึงการสูบบุหรี่ในภัตตาคารที่อยู่ในร่ม "Indoor Restaurant" พบว่า ผู้สูบบุหรี่ไทย จำนวนถึง 89.9% เห็นด้วยกับการห้ามสูบบุหรี่ในภัตตาคารที่อยู่ในร่ม เทียบกับประเทศออสเตรเลียที่เห็นด้วย 83.9% สหรัฐอเมริกา 43.8% และจีน 21.2% 

แต่แม้ในอเมริกา ที่มีผู้สูบบุหรี่เห็นด้วยกับการห้ามสูบบุหรี่ในภัตตาคารเพียง 43.8% ผู้สูบบุหรี่ก็ไม่สูบในภัตตาคาร เพราะอเมริกามีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด

การสร้างค่านิยมในสังคมเพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกต้อง จึงต้องประกอบด้วย การรณรงค์ให้ความรู้ในช่องทางต่าง ๆ สนับสนุนด้วยการมีกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายที่จริงจัง เพราะลำพังการรณรงค์ให้ความรู้ ไม่สามารถทำให้คนปฏิบัติตามได้ทั้งสังคม กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายจะเข้ามาช่วยจัดการกับคนส่วนน้อย ที่ต้องมีกฎหมายห้ามจึงจะทำตามกติกาและค่านิยมที่ถูกต้องในสังคม 

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อยุธยา แสดงว่าเราต้องพยายามกันต่อไป 

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 

ข้อมูลโดย : สุขสันต์ เสลานนท์ กองบรรณาธิการ Smartonline 

วันที่ 18 มกราคม 2562