สร้างกระแส ดีเดย์ 3 กุมภาพันธ์ ใช้บังคับสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ฉบับใหม่

  • 272 Views
  • 2 กุมภาพันธ์ 62

คอลัมน์จับกระแส

กรมควบคุมโรค ร่วมกับภาคีเครือข่าย แถลงข่าวเปิดตัวประกาศกระทรวง สธ. สถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ฉบับใหม่ ดีเดย์เริ่มมีผลใช้บังคับ 3 ก.พ. 62 ในประเด็น “ที่ไหนๆ ก็ปลอดบุหรี่” ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

โดยขอความร่วมมือผู้สูบบุหรี่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ส่วนเจ้าของสถานที่ หรือยานพาหนะที่ถูกกำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ ขอให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน และควบคุมดูแล เพื่อไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่

โดย นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างกระแสประชาสัมพันธ์ สถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ฉบับใหม่ ในประเด็น “ที่ไหนๆ ก็ปลอดบุหรี่” ณ ตลาดนัดจตุจักร กรุงเทพมหานคร ได้กล่าวว่า "เจตนารมณ์ของประกาศฉบับนี้ เพื่อปกป้องและคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่"

มีกิจกรรมเดินรณรงค์สร้างกระแสประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่ ยานพาหนะสาธารณะ แจกสื่อประชาสัมพันธ์ เล่นเกมส์รับของที่ระลึกจากศิลปินดารา นักแสดง พร้อมติดป้ายอะคริลิกตลาดปลอดบุหรี่บริเวณประตูทางเข้าตลาดนัดจตุจักร ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อาทิ กรุงเทพมหานคร กองอานวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า  

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้สูบบุหรี่ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อเป็นการเคารพสิทธิ และป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของคนรอบข้างที่ได้รับควันบุหรี่ รวมทั้งขอความร่วมมือเจ้าของสถานที่ หรือยานพาหนะที่ถูกกาหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ดาเนินการประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน ควบคุมดูแล เพื่อไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามกฎหมายสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ ได้ที่สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค 02-590-3852 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

ข้อมูลจาก : สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค 

ข้อมูลโดย สุขสันต์ เสลานนท์ กองบรรณาธิการ Smartonline

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562